SÜRDÜRÜLEBİLİR  ŞEHİRLER  KONFERANSI
Sustainable Cities Conference
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER KONFERANSI

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

Sürdürülebilir Şehirler; içinde yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sağlıklı ve kaliteli olarak yaşayabildiği ve bunu gelecek nesillere aktarabildiği yerleşim merkezleridir.

Sürdürülebilir Şehirler; ekonomik ve insani kalkınmayı ve kültürel gelişimi gerçekleştirirken yakın ve uzak çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketen ve yenileme becerisi gösteren yerleşim birimleridir.

Sürdürülebilir Şehirler; en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, ekolojik ayak izini olabildiğince küçültmeyi hedeflerler. Şehir arazi kullanımını en etkin şekilde planlar, kent sakinlerinin ihtiyaçları ve çevresel öncelikleri birlikte gözeten ulaşım seçeneklerini ön plana alırlar. Atıklarını; kompostlama, geri dönüşüm ve/veya diğer geri kazanım yöntemlerini kullanarak maddesel veya enerji olarak yeniden kullanarak, atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indirirler.

 

KONFERANS

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı; 10 Mart 2016'da, farklı düzeylerdeki kurum ve kuruluşlar arasındaki ortaklığı güçlendirmek ve işbirliğini artırmak için çeşitli paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Konferans Oturumları;

  Sürdürülebilir Şehirlere bir Tehdit: İklim Değişikliği

  Sürdürülebilirlik Aracı: Yönetişim & Planlama

  Sürdürülebilir Yatırımların Finansmanı için Yeni Yaklaşımlar

  Sürdürülebilir Şehirler için Katı Atık Yönetimi Modelleri

  Sürdürülebilir Şehirler için Atıksu Yönetimi Modelleri

  Sürdürülebilir Şehirlerde Ulaşım ve Hareketlilik

  Konferansın Hedefleri:

  • Konferans çıktıları bir yayın haline getirilerek katılımcılarla paylaşılacaktır. Konferans ile şehirlerimizin daha sürdürülebilir olmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Konferansta ele alınacak konular üzerinden,
  • Şehirlerin çevre üzerindeki etkilerinin İklim Değişikliği, Döngüsel Ekonomi, Atık Yönetimi, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Yönetişim ve Yerel Çevresel Planlama başlıkları üzerinden tartışılması;
  • Sürdürülebilir şehirlerin finansmanında farklı paydaşların rolleri ve finansman modellerinin paylaşılması;
  • Sürdürülebilir şehir göstergeleri dikkate alınarak, Türkiye’de şehirciliğin ele alınması;
  • Paydaşların bir araya getirilerek, paydaşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması;
  • Kent Yönetiminde; kamu yönetimi, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin öneminin vurgulanması;
  • Avrupa ülkeleri iyi uygulama örnekleri üzerinden Türkiye’deki gelişme alanlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İÇERİK

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı ÇEKAP projesi kapsamında düzenleniyor. Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi - kısaca ÇEKAP – Ağustos 2014’te başladı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan proje; 24 aylık bir süreci kapsıyor. ÇEKAP kapsamında Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar ile AB Çevre Müktesebatı’nın uyumlaştırılması ve uygulanmasının desteklenmesi; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla AB mevzuatının uygulanmasının hızlandırılması amaçlanıyor.

DÜZENLEYENLER

REC Türkiye, bağımsız uluslararası bir kuruluş olan Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye’deki ofisidir. 1990 yılından bu yana 17 ülkede çalışmalar yürüten REC, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir yapıya sahiptir.

Ülkemizde 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren REC Türkiye’nin amacı, Türkiye’nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB Çevre Müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır.

REC Türkiye bu hedefe ulaşabilmek için, farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşlar arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını ve ortak karar alma süreçlerini destekleyerek Türkiye’de çevre sorunlarının çözülmesinde etkin rol oynamaktadır.

YÖNETİM

Konferans Programı geniş katılımlı bir Danışma Kurulu tarafından ele alınmaktadır. Program Sekretaryası görevi Bölgesel Çevre Merkezi – REC Türkiye tarafından yerine getirilmektedir.

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı Danışma Kurulu (alfabetik olarak);

 • Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG – MEWA)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi
 • Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) -  Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) - İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
 • Marmara Belediyeler Birliği (MBB)
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
 • Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (Süt-D)
 • Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED)
 • Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
 • WRI Türkiye

temsilcilerinden oluşmaktadır. Program sekreteryası REC Türkiye olarak konferansın gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm Danışma Kurulu üyelerimize teşekkür ederiz.

KONFERANS YERİ

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı, 10 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da Intercontinental Otel'de tam günlük bir konferans olarak düzenlenmiştir.

Ek Bilgiler:

Konferansa katılım ücretsizdir.

Konaklama ve yol masrafları katılımcıya aittir.

Öğle yemeği ve kahve arası ikramları ÇEKAP Proje bütçesinden karşılanmıştır.

Konferanstaki tüm oturumlarda Türkçe - İngilizce simultane çeviri yapılmıştır.

 

PROGRAM

Konferans bir tam gün olarak planlanmıştır. Ortak oturumla başlayacak olan konferansın, paralel oturumlarla devam etmiştir. Konferansta panel yöntemine ağırlık verilerek tartışma platformu oluşturulmuştur. Paralel oturumların ardından, konferans moderatörler oturumu ve kapanış oturumu ile son bulmuştur.

Konuşmacılar

 

KATILIM

SPONSORLUK

Sürdürülebilir şehirler konferansı avrupa birliği tarafından finanse edilmektedir. Sponsorluk kabul edilmemektedir.
 

DUYURULAR

15/03/2016 - 15:59

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı’nın I.

04/03/2016 - 23:50

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı... devamı

02/03/2016 - 16:20

İklim Değişikliği... devamı

TWITTER

RT @BA_Alagoz: Her hafta farklı bir konu, farklı bir duayen eşliğinde adım adım Kurumsal Sürdürülebilirlik @RECTurkiye @buyem_boun https://… — 16 saat 45 dak önce
"Sharing the truth: from climate mitigation to climate resilience" https://t.co/vXKTDkdD3c16 saat 52 dak önce
Nobel ödüllü deniz ve iklim bilimci Prof.Dr.Dina Ruiz Pino ve Prof.Dr. Dominique Bourg'un konferansı yarın ODTÜ'de! https://t.co/X23hXE6lkq2 gün 21 saat önce
Living in the Anthropocene Conference - İnsan Çağında Yaşam Konferansı Orta Dogu Teknik Universitesi 60. Kuruluş... https://t.co/G52VmLrWB83 gün 17 saat önce
RT @RECstream: Bike Friendly Workplace - REC & its staff awarded! More about REC's #BiketoWork programme @ https://t.co/63YsNTrQs2 https://… — 3 gün 21 saat önce

İLETİŞİM